ที่มาและความสำคัญ

                ในปัจจุบันมีนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 หรือชั้นมัธยมตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งมีความสนใจในลักษณะอาชีพที่ตัวเองสนใจ เพื่อตัดสินใจในการเรียนต่อคณะที่ตรงตามอาชีพที่ตนเองสนใน จึงมีการจัดทำโครงงานประเภทสำรวจ เพื่อสำรวจความสนใจในลักษณะอาชีพ และอาชีพที่สนใจของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 ของโรงเรียนพานพิเศษพิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกคณะ สาขาวิชาที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อจะได้งานที่ถูกใจเหมาะสมกับตนเองมากขึ้น                     การดำเนินโครงงานนั้นมีการนำทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้สรุปข้อมูลที่ไปสำรวจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำโครงงานมากขึ้นทำให้นักเรียนเกิดทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีผลทำให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น